Regulamin świadczenia usług szkoleniowych Graitec Sp. z o.o.

§ 1 § Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zakres i warunki świadczenia usług szkoleniowych przez Centrum Szkoleniowe Graitec Sp. z o.o., warunki zawierania umów za świadczenie takich usług, zasady płatności za usługi a także tryb postepowania reklamacyjnego.

2. Zamawiając usługę, Usługobiorca potwierdza, że zapoznał się z jej opisem, warunkami oraz Regulaminem świadczenia usług szkoleniowych a także akceptuje wszystkie postanowienia tego regulaminu.

§ 2 § Definicje użyte w Regulaminie

1. „Regulamin” - oznacza niniejszy dokument.

2. „Usługodawca” - oznacza: Graitec Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Radzikowskiego 47D, 31-315 Kraków, NIP: 677 002 43 53 , REGON: 006211637. Centrum Szkoleniowe Graitec - Training Center – ATC Autodesk posiadający akredytację AUTODESK Authorized Developer, AUTODESK Authorized Training Center, AUTODESK Authorized Certification Center, wpisany do Rejestru Instytucji Szkoleniowych: Nr RIS 2.12/00134/2014.

3. „Uczestnik szkolenia” - oznacza osobę, która wyraziła wolę uczestnictwa w szkoleniu i bierze w nim aktywny udział.

4. „Usługobiorca” - oznacza osobę fizyczną, prawna lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która korzysta z zamówionej usługi.

5. „Szkolenie” - oznacza usługę prowadzoną zgodnie z opracowanymi przez Usługodawcę programami zajęć.

§ 3 § Warunki uczestnictwa w szkoleniu grupowym

1. Organizatorem szkoleń jest Centrum Szkoleniowe Graitec z siedzibą w Krakowie przy ul. Radzikowskiego 47D. Szkolenia odbywają się w siedzibie firmy w Krakowie (ul. Radzikowskiego 47D) i Warszawie (ul. Koszykowa 61).

2. Szkolenia realizowane są wg programu i na warunkach umieszczonych na stronie internetowej Usługodawcy z podaniem zakresu godzinowego i szczegółowego harmonogramu.

3. Podstawą uczestnictwa w szkoleniu jest zgłoszenie chęci uczestnictwa w nim poprzez:

 • wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej Instytucji Szkoleniowej: https://graitec.pl/szkolenia-cad/centrum-szkoleniowe-graitec
 • telefonicznie: 12 639 25 00
 • poprzez e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

4. Cena szkolenia zawiera koszt realizacji usługi dydaktycznej, materiałów szkoleniowych (podręczniki), serwis cateringowy (w tym lunch). Cena nie zawiera kosztów dojazdu ani noclegu uczestnika szkolenia.

5. Dokonanie opłaty za szkolenie powinno być zrealizowane przelewem lub gotówką, zgodnie z cenami podanymi w cenniku umieszczonym na stronie Usługodawcy lub w ofercie sprzedażowej. Jeżeli umowa dotycząca szkolenia nie stanowi inaczej, opłata za szkolenie musi być zrealizowana przed przystąpieniem do szkolenia.

 • Liczba uczestników szkolenia jest ograniczona. O przyjęciu na listę uczestników danego szkolenia decyduje kolejność zgłoszeń oraz wpływ bezzwrotnej opłaty rezerwacyjnej w wysokości 250zł lub dokonanie całościowej opłaty za szkolenie na konto Usługodawcy.
 • Zgłoszenia, które nadejdą po zamknięciu listy będą umieszczone na liście rezerwowej, o czym niezwłocznie zostanie poinformowany zainteresowany.
 • Szkolący nie zwraca opłaty za nieobecność uczestnika na szkoleniu, jeżeli ta nie została zgłoszona wcześniej niż 48 godzin przed rozpoczęciem szkolenia.
 • Wszelkie materiały edukacyjne udostępnione lub powstałe w trakcie realizacji szkolenia chronione są Prawem Autorskim. Usługodawca nie zezwala na jakiekolwiek upowszechnianie, wprowadzanie zmian, czy powielanie tych materiałów.
 • Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia Usługodawca przesyła na podany przez Uczestnika adres mailowy.
 • Zawarcie umowy o świadczenie usługi Szkolenia następuje z chwilą wpływu na konto Usługodawcy zapłaty za Szkolenie lub z chwilą przyjęcia zgłoszenia-wpisu na listę Uczestników Szkolenia w przypadkach, gdy w ramach indywidualnych ustaleń płatność dokonywana jest po wykonanej usłudze.
 • Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany organizacyjnej szkolenia w terminie do 3 dni przed rozpoczęciem szkolenia. Zmiany te mogą dotyczyć terminu lub miejsca szkolenia, prowadzącego zajęcia.

§ 4 § Warunki uczestnictwa w szkoleniu indywidualnym

1. Organizatorem szkoleń indywidualnych jest Centrum Szkoleniowe Graitec z siedzibą w Krakowie przy ul. Radzikowskiego 47D. Szkolenia odbywają się w siedzibie firmy w Krakowie (ul. Radzikowskiego 47D) i Warszawie (ul. Koszykowa 61).

2. Szkolenia realizowane są wg programu i na warunkach umieszczonych na stronie internetowej Usługodawcy z podaniem zakresu godzinowego i szczegółowego harmonogramu.

3. Podstawą uczestnictwa w szkoleniu indywidualnym jest:

 • Zgłoszenie chęci uczestnictwa telefonicznie (12 639 25 00) lub poprzez e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Ustalenie miejsca szkolenia - w siedzibie Usługobiorcy lub w siedzibie GRAITEC.
 • Rezerwacja terminu szkolenia, potwierdzona zapłatą ustalonej zaliczki, nie później niż 7 dni od daty wystawienia faktury pro forma.
 • Zaakceptowanie kosztów organizacji szkolenia, które to koszty ustalane są indywidualnie, po konsultacji Usługobiorcy z Prowadzącym Szkolenie (w celu określenia zakresu szkolenia oraz potrzeb Usługobiorcy).

4. Cena szkolenia zawiera koszt realizacji usługi dydaktycznej, materiałów szkoleniowych (podręczniki), serwis cateringowy (w tym lunch, w przypadku szkolenia w siedzibie GRAITEC). Cena nie zawiera kosztów dojazdu ani noclegu Usługobiorcy.

5. Dokonanie opłaty za szkolenie indywidualne powinno być zrealizowane przelewem lub gotówką, zgodnie z cenami podanymi w ofercie sprzedażowej. Jeżeli umowa dotycząca szkolenia nie stanowi inaczej, opłata za szkolenie musi być zrealizowana przed przystąpieniem do szkolenia.

 • Potwierdzeniem terminu szkolenia jest wpływ bezzwrotnej opłaty rezerwacyjnej w wysokości 10% wartości szkolenia na konto Usługodawcy.
 • Szkolący nie zwraca opłaty za nieobecność Usługobiorcy na szkoleniu, jeżeli ta nie została zgłoszona wcześniej niż 7 dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia.
 • Wszelkie materiały edukacyjne udostępnione lub powstałe w trakcie realizacji szkolenia chronione są Prawem Autorskim. Usługodawca nie zezwala na jakiekolwiek upowszechnianie, wprowadzanie zmian, czy powielanie tych materiałów.
 • Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia Usługodawca przesyła na podany przez Usługobiorcę adres mailowy.
 • Zawarcie umowy o świadczenie usługi Szkolenia następuje z chwilą wpływu na konto Usługodawcy zapłaty za Szkolenie.
 • Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany organizacyjnej szkolenia w terminie do 5 dni przed rozpoczęciem szkolenia. Zmiany te mogą dotyczyć terminu lub miejsca szkolenia, prowadzącego zajęcia.

§ 5 § Paszport Szkoleniowy

1. Nabywca Paszportu uprawniony jest do odbycia w firmie Graitec Sp. z o.o. zestawu szkoleń grupowych.

2. Tematyka zestawu szkoleń stacjonarnych obejmuje temat + ilość dni + ilość godzin, zgodnie z ogłoszonym na stronie internetowej harmonogramem.

3. Z zestawu szkoleń grupowych, w ramach Paszportu, nabywca może wykorzystać szkolenia w ustalonym zakresie: temat szkolenia, ilość dni.

4. Cena Paszportu Szkoleniowego obejmuje możliwość wykorzystania usług szkoleniowych w określonym zakresie do końca danego roku kalendarzowego.

5. Warunkiem uzyskania wszystkich przywilejów wynikających z Paszportu Szkoleniowego jest płatność w miesiącu wystawienia Paszportu, następująca z góry na podstawie wystawionej faktury pro forma.

6. Paszport Szkoleniowy nie podlega zwrotowi.

7. Gwarantujemy realizację usługi wynikającej z Paszportu Szkoleniowego przy zgłoszeniu chęci uczestnictwa w szkoleniu nie później niż dwa tygodnie przed ogłoszonym terminem szkolenia.

§ 6 § Postępowanie reklamacyjne

1. Uczestnik ma prawo do złożenia reklamacji w terminie do 14 dni kalendarzowych od daty zakończenia świadczenia usługi szkoleniowej.

 • Reklamacja musi zostać złożona w formie pisemnej listem poleconym, faksem lub osobiście na adres Radzikowskiego 47D, 31-315 Kraków. Za datę złożenia reklamacji, o której mowa w pkt 1 powyżej uznaje się datę stempla pocztowego lub datę wpływu faksu lub złożenia osobiście.
 • Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać:
  • nazwę/imię i nazwisko uczestnika oraz adres siedziby/miejsce zamieszkania uczestnika,
  • przedmiot reklamacji (nazwa szkolenia, termin, miejsce, itp.) wraz z uzasadnieniem.

2. Zgłoszona reklamacja zostanie rozpatrzona przez Usługodawcę nie później niż w ciągu 14 dni kalendarzowych liczonych od momentu jej otrzymania. W uzasadnionych przypadkach czas ten może ulec wydłużeniu (np. konsultacje prawne, opinia rzeczoznawcy). O decyzji co do rozpatrzenia reklamacji usługodawca zostanie powiadomiony drogą pocztową i drogą elektroniczną.

3. Możliwe formy rekompensaty w przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji:

 • ponowne wykonanie usługi lub jej części,
 • inne - do uzgodnienia z Klientem.

4. Firma Graitec zastrzega sobie prawo do pozostawienia reklamacji bez rozpatrzenia, w przypadku gdy reklamacja zostanie złożona po przekroczeniu terminu, o którym mowa w pkt 1 powyżej lub będzie wynikać z nieznajomości postanowień niniejszego regulaminu.

§ 7 § Postanowienia końcowe

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronach internetowych Usługodawcy i zostaje wprowadzony na czas nieoznaczony.

2. Graitec Sp. z o.o zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian i modyfikacji Regulaminu.

3. Uczestnicy mają obowiązek przestrzegać postanowienia niniejszego regulaminu, stosować się do poleceń prowadzących Szkolenia, punktualnie stawiać się w miejscu prowadzenia Szkolenia, przestrzegać zasad bezpieczeństwa i informować prowadzących Szkolenia o sytuacjach zagrażających życiu i zdrowiu, dbać o czystość i porządek oraz o udostępnione wyposażenie, sprzęt i materiały dydaktyczne.

4. Podczas zajęć obowiązuje zakaz korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń mobilnych.

5. Po ukończeniu szkolenia przeprowadzana zostaje ewaluacja i każdy z Uczestników otrzymuje Certyfikat.

6. Dane uczestników szkolenia oraz użytkowników wykorzystywane są tylko do prowadzenia działalności szkoleniowej oraz w prowadzeniu działań marketingowych, za uprzednią zgodą uczestnika.

Usługodawca nie udostępnia osobom ani podmiotom trzecim danych osobowych Usługobiorcy.

Wszelkie spory wynikłe między Usługodawcą a Usługobiorcą, związane z wykonywaniem postanowień niniejszego Regulaminu, strony zobowiązują się rozstrzygać w drodze przyjaznych negocjacji. W przypadku braku porozumienia, strony zgodnie podają spory pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego.

Jeśli masz jakiekolwiek pytania, zadzwoń do nas pod numer +48 12 639 25 00 lub kliknij przycisk poniżej.

Autodesk

Nasza strona www używa plików cookies w celu usprawnienia działania witryny. Ponadto używamy plików cookies do celów analitycznych i reklamowych. Kliknij Polityka Prywatności, aby dowiedzieć się więcej. Kliknij „Zgadzam się”, aby ta informacja nie pojawiała się więcej.